Hình ảnh kèm tiêu đề

A nội dung giới thiệu A nội dung giới thiệuA nội dung giới thiệuA nội dung giới thiệuA nội dung giới thiệuA nội dung giới thiệuA nội dung giới thiệuA nội dung giới thiệu

Hình Ảnh có che phủ

Glow

Add Color

Grayscale

Fade In

Zoom Fade

Add Overlay

Remove Overlay

Blur

Hình có link Video

Thêm Youtube / Vimeo link để mở xem video trong một hộp Box Popup ngay tại chỗ.

Có bóng đổ

Tạo bóng đổ khiến hình ảnh nổi lên khi rê chuột Hover.

Thêm Hình vào Banner Trượt

Hình có hiệu ứng

hiệu ứng 2

Mở trong hộp Box Popup

Kèm tiêu đề